acoustic design nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic design nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic design giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic design.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic design

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết kế âm