acoustic bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic bridge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu âm sắc

    cầu âm vực