acoustic vault nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic vault nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic vault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic vault.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic vault

    * kỹ thuật

    vòm âm thanh