acoustic log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic log

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    biểu đồ âm thanh

    carota siêu âm