acoustic velocity level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic velocity level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic velocity level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic velocity level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic velocity level

    * kỹ thuật

    mức vận tốc âm thanh