acoustic tubercle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic tubercle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic tubercle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic tubercle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic tubercle

    * kỹ thuật

    y học:

    củ thính giác