acoustic transmissibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic transmissibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic transmissibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic transmissibility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic transmissibility

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khả năng truyền âm