acoustic plan of town nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic plan of town nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic plan of town giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic plan of town.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic plan of town

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    quy hoạch âm thanh thành phố