acoustic of control rooms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic of control rooms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic of control rooms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic of control rooms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic of control rooms

    * kỹ thuật

    cơ sở