acoustic nerve tumor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic nerve tumor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic nerve tumor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic nerve tumor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic nerve tumor

    * kỹ thuật

    y học:

    u dây thần kinh thính giác