acoustic horn effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic horn effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic horn effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic horn effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic horn effect

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hiệu ứng còi xe