nếp uốn trong Tiếng Anh là gì?

nếp uốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp uốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp uốn

    * dtừ

    plication