nếp cái trong Tiếng Anh là gì?

nếp cái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp cái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp cái

    a kind of large - size - grained glutinous rice

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nếp cái

    Large-size-glutinous rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nếp cái

    large-size-glutinous rice