nếp quăn trong Tiếng Anh là gì?

nếp quăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp quăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp quăn

    * dtừ

    dog's ear