nếp cuộn trong Tiếng Anh là gì?

nếp cuộn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp cuộn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nếp cuộn

  convolution

  nếp cuộn não cerebral convolution

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nếp cuộn

  (giải phẫu) Circumvolution

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nếp cuộn

  circumvolution