nếp nhàu trong Tiếng Anh là gì?

nếp nhàu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp nhàu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp nhàu

    * dtừ

    crinkle