nếp sống trong Tiếng Anh là gì?

nếp sống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp sống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp sống

    way of life; lifestyle

    nếp sống mới new way of life

    nếp sống công nghiệp industrial lifestyle

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nếp sống

    life, lifestyle, way of life