nếp quần trong Tiếng Anh là gì?

nếp quần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp quần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp quần

    crease of trousers