nếp gấp lên trong Tiếng Anh là gì?

nếp gấp lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp gấp lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp gấp lên

    * dtừ

    tuck