nếp gấp trong Tiếng Anh là gì?

nếp gấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp gấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp gấp

    * dtừ

    ruckle, pleat, dog's ear, goffer, crease, ruck, wrinkling; * đtừ ruckle, ruck