nếp quen trong Tiếng Anh là gì?

nếp quen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp quen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nếp quen

    habit