nếp lòi trong Tiếng Anh là gì?

nếp lòi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp lòi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp lòi

    * địa lý anticlinal