nếp lồi trong Tiếng Anh là gì?

nếp lồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp lồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp lồi

    anticline