nếp nhăn trong Tiếng Anh là gì?

nếp nhăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp nhăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp nhăn

    wrinkle (on the forehead...)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nếp nhăn

    line, wrinkle, crease