nếp gấp hay chun ở quần áo trong Tiếng Anh là gì?

nếp gấp hay chun ở quần áo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp gấp hay chun ở quần áo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp gấp hay chun ở quần áo

    * dtừ

    gather