nếp cẩm trong Tiếng Anh là gì?

nếp cẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp cẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp cẩm

    violet blutinous rice

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nếp cẩm

    Violet blutinous rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nếp cẩm

    violet glutinous rice