nếp đất trong Tiếng Anh là gì?

nếp đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp đất

    fold of the ground