nếp suy nghĩ trong Tiếng Anh là gì?

nếp suy nghĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp suy nghĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nếp suy nghĩ

    a way of thinking