nếp con trong Tiếng Anh là gì?

nếp con trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp con sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp con

    small-size glutinous rice

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nếp con

    Small-size glutinous rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nếp con

    small-size glutinous rice