week after week nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

week after week nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm week after week giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của week after week.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • week after week

    for an indefinite number of successive weeks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).