weekly load factor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekly load factor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekly load factor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekly load factor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weekly load factor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hệ số phụ tải tuần