weekly rainfall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekly rainfall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekly rainfall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekly rainfall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weekly rainfall

    * kỹ thuật

    môi trường:

    lượng mưa tuần