weekly premium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekly premium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekly premium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekly premium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weekly premium

    * kinh tế

    phí bảo hiểm tuần