weekly working hours nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekly working hours nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekly working hours giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekly working hours.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weekly working hours

    * kinh tế

    giờ làm việc mỗi tuần