weekly pay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekly pay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekly pay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekly pay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weekly pay

    * kinh tế

    lương tuần