weekly three holiday system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekly three holiday system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekly three holiday system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekly three holiday system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weekly three holiday system

    * kinh tế

    chế độ nghỉ 3 ngày mỗi tuần