weekly storage basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekly storage basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekly storage basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekly storage basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weekly storage basin

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể chứa nước trong tuần