weekly rental nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekly rental nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekly rental giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekly rental.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weekly rental

    * kinh tế

    tiền thuê tuần