weekends nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekends nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekends giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekends.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weekends

    * kỹ thuật

    ngày cuối tuần