weeklong nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weeklong nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weeklong giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weeklong.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weeklong

    lasting through a week

    her weeklong vacation

    Synonyms: seven-day

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).