week-end ticket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

week-end ticket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm week-end ticket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của week-end ticket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • week-end ticket

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vé đi tàu cuối tuần