week-ender nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

week-ender nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm week-ender giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của week-ender.

Từ điển Anh Việt

  • week-ender

    /'wi:k'end /

    * danh từ

    người đi chi vào dịp cuối tuần