task switcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

task switcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm task switcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của task switcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • task switcher

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ đổi nhiệm vụ