task overview nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

task overview nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm task overview giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của task overview.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • task overview

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tổng quan về nhiệm vụ