task identity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

task identity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm task identity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của task identity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • task identity

    * kinh tế

    sự xác định nhiệm vụ