task dump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

task dump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm task dump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của task dump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • task dump

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự kết xuất công việc