task analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

task analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm task analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của task analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • task analysis

    * kỹ thuật

    sự phân tích nhiệm vụ