task start nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

task start nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm task start giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của task start.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • task start

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự bắt đầu công việc

    sự khởi đầu tác vụ