task request nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

task request nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm task request giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của task request.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • task request

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    yêu cầu (thực hiện) tác vụ