tasker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tasker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tasker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tasker.

Từ điển Anh Việt

  • tasker

    * danh từ

    người giao nhiệm vụ

    xem taskmaster

    (phương ngữ) người làm khoán